KUNTAVAALIT 2017

TASA-ARVOISET KOULUT JA TOIMIVAT LÄHIPALVELUT

Toimivat  lähipalvelut lähtevät käyttäjän tarpeista. Pidän tärkeinä asiakaslähtöisiä, toimivia ja tehokkaita peruspalveluja. Kaikille perheille Savonlinnan eri osissa on taattava mahdollisimman joustavat varhaiskasvatusmallit, jotka huomioivat perheiden tarpeet sekä laadukas, tulevaisuuden taitoja antava perusopetus.

Savonlinnassa on jo vuosia eletty kouluissa niukkuuden aikakautta. Kaupungin määrätietoisten säästötoimien, suunnitelmallisuuden sekä maakuntauudistuksen johdosta on näköpiirissä, että taloudellinen tilanne kohenee. On aika panostaa kouluihin, oppilaisiin, opettajiin, riittäviin resursseihin, oppilaslähtöisiin oppimisympäristöihin, opettajien täydennykoulutukseen sekä oppimisteknologiaan. Savonlinnan ja sen talousalueen on pyrittävä koulutusasoissa  kansalliseen ja kansainväliseen kärkeen. Normaalikoulun lehtoreiden asiantuntemus, osaaminen ja verkostot on hyödynnettävä kaikkien savonlinnalaisten parhaaksi. Savonlinnan normaalikoulun oppilaiden on saatava jatkaa koulupolkuaan oppimisteknologiaa hyödyntäen ja tuttujen luokkakavereiden ja tuottajakeskeiseen pedagogiikkaan perehtyneiden opettajien kanssa.

Nuoret savonlinnalaiset kasvavat päiväkodeissa ja kouluissa. Koulutuksen ja opetuksen laatuun ja oppilaiden hyvinvointiin on panostettava. Samoin opettajien hyvinvoinnista ja jaksamisesta  on huolehdittava. Oppilaiden on saatava käyttää oppimateriaaleja tarkoituksenmukaisesti. Matkailukaupungissa pitää olla varaa myös  panostaa laajempaan kielivalikoimaan ja tarjota oppilaille valinnanmahdollisuuksia. Varhennettu englannin opetus on otettava opetussuunnitelmaan ja huomioitava tuntikehyksessä kaikissa Savonlinnan alakouluissa.

Turvallinen arki ja viihtyisä elinympäristö

Rakastan arkea, jokapäiväistä arkea. Olen opetellut nauttimaan pienistä hetkistä sen sijaan, että odottaisin viikonloppua, pääsiäistä tai kesää. Elämästä suurin osa on arkea. Laadukas, sujuva arki koostuu pienistä asioista -  kodista, kotiaskareista, työpaikasta, koulusta, leikkikoulusta, hevostalllista, jäähallista, kirjastosta, kaupoista  ja ajelemisesta näiden paikkojen välillä. Arkeen kuuluvat kaikki läheiset ihmiset.  

Tulevaisuuden kunta hoitaa arjen lähipalvelut. Helposti saavutettavat palvelut ovat toimivan ja sujuvan arjen edellytys. Palvelujen käyttäjien kokemuksia tulee käyttää hyödyksi suunnittelu- ja kehittämistyössä. Kuntalaisten arjen helpottamisessaa tulee hyödyntää digitalisaatiota mahdollisuuksien mukaan  ja toiminnan tehostajana.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntauudistuksen myötä maakuntien hoidettavaksi. Valittava valtuusto valvoo kaupunkilaisten etua uudistuksen toimeenpanossa ja joustavassa siirtymisessä.  Savonlinnan alueen tarpeet ja erityispiirteet on otettava huomioon terveyspalveluiden suunnittelussa. Kaupungissa on turvattava päivystyssairaalan toiminta keskeisine erikoisaloineen ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Perusterveydenhuollon palvelut on säilytettävä Punkaharjulla, Kerimäellä ja Savonrannalla.

 

ELINVOIMAA TYÖLLÄ JA TOIMELIAISUUDELLA

Savonlinnan talouskasvu ja uusien työpaikkojen luominen on vahvasti pienten ja keskisuurten yritysten varassa. Yritystoiminnan aloittamista on kaupungissa  tuettava. Uudet yrittäjät, erityiset startup-yrittäjät tarvitsevat kannustavaa ja innovaatiomyönteistä toimintaympäristöä sekä toimivien liikenneyhteyksien takaamista.

Startup-yrittäjät tarvitsevat  tilan, joissa voivat aloitella toimintaa, verkostoitua, rekrytoida ja järjestää pitching-tilaisuuksia  ennen omien toimitilojen hankkimista. Samoja tiloja voivat hyödyntää Savonlinnan kotikunnakseen valinneet etätyöntekijät. Digitalisaation aikana työpaikka ei enää määritä asuinpaikkaa niin vahvasti kuin ennen.

Savonlinnassa on osaavia asiantuntijoita. Osaamisen hyödyntäminen on valjastettava Savonlinnan voimavaraksi. Vaikka menetimme Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuskampuksen, on kaupungin tiivistettävä yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa ja tarjottava aktiivisesti opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja opinnäytteiden aiheita yhteistyössä savonlinnalaisten yritysten kanssa.  Näin sitoutetaan opiskelijoita kotiseutuun ja mahdollisesti saadaan houkuteltua uusia savonlinnalaisia.

Savonlinnaan taataan elinvoimaa päätöksillä, jotka liittyvät  maankäyttöön, yritystiloihin, tontteihin, yritystoimintaan, innovaatiotoimintaan, työpaikkojen luomiseen sekä innovaatioympäristöjen kehittämiseen. Matkailua  ja biotaloutta on tuettava vahvasti. Kaupungin sitouduttava hankkimaan tuotteita ja palveluita paikallisilta yrittäjiltä.

Rantaa riittää Savonlinnassa. Rohkealla kaavoittamisella saadaan paluumuuttajille ja uusille savonlinnalaisille tontteja. Toimivat lähipalvelut,  joustavat päivähoitopalvelut, laadukas oppimisteknologiaa hyödyntävä koululaitos sekä asioiden hoitamisen helppous ovat kilpailuvaltteja, joilla saadaan savonlinnalaiset lapsiperheet sitoutumaan kotiseutuun sekä houkuttelemaan uusia asukkaita.

 

KOTIKUNTA IHMISTEN LÄHIYHTEISÖNÄ

Savonlinna, kotikuntamme, kaupunki Saimaan sydämessä  on turvallinen ja viihtyisä elinympäristö,  puhdas ja terveellinen asuinympäristö, jossa on monipuoliset harrastus- ja luontoliikuntamahdollisuudet.

Kaupungin tehtävänä on varmistaa, että kaupungissa on riittävästi maksuttomia tai kohtuuhintaisia, monipuolisia tiloja ja lähiliikuntapaikkoja.  Seuraavalla valtuustokaudella on jatkettava lähiliikuntapaikkojen lisäämistä, kehittämistä ja   ylläpitoa. Kotikunnan on tuettava, että savonlinnalaiset ulkoilevat, urheilevat  ja liikkuvat - pitävät itsestään huolta.

Lähitulevaisuudessa meitä haastavat globaalit trendit, älykkään teknologian murros, ilmastonmuutos, väestöllinen ja alueellinen erilaistuminen sekä monikulttuurisuus. Maakuntauudistus 2019  vaikuttaa kunnan rooliin, tehtävien toteuttamistapoihin sekä rahoitukseen, johtamiseen, kuntademokratiaan, henkilöstöön ja toimintatapoihin. Itsehallinnolliset kunnat edistävät paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa.

Kuntalaisten osallisuus päätöksenteossa lisääntyy. Tämä mahdollistuu yksinkertaistamalla aloitteentekomahdollisuuksia, asiakaspalauteen antamisen ja erilaisten sähköisten  osallistumistyökalujen avulla. Osallistuva kuntalaisuus vaatii tietoa. Valtuutetut ja kunnan työntekijät ovat avainasemassa. Myös sosiaalisen median mahdollisuudet on otettava käyttöön kuntalaisten osallistamisessa. Tästä hieno esimerkki löytyy naapurikunnasta Enonkoskelta.

Savonlinnan elinvoima taataan osaamisen hyödyntämisellä ja osallistamisella sekä suhteellisen pienen organisaation ketteryydellä kokeilla uusia toimintatapoja. Avoimuus, tiedonkulku, ongelmien ennaltaehkäisy, verkostot ja asiakaslähtöisyys sekä palvelujen sähköistäminen tukevat strategista  ja pitkäjänteistä päätöksentekoa.